Algemene voorwaarden

Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Offertes

Alle offertes zijn van prijs, leveringstijden en mogelijkheid van levering betreft, vrijblijvend.

Levering

a) Levering geschiedt af fabriek of af magazijn van de verkoper; alle goederen reizen voor rekening en risico van de koper, ook wanneer de verzending franco geschiedt.

b) De verkoper neemt geen enkele aansprakelijkheid op zich voor de gevolgen van vertraagde levering.

c) Alle gevallen van bedrijfsmoeilijkheden en overmacht in de ruimste zin, geven de verkoper het recht de opdracht te annuleren of de levertijd te verlengen zonder verplichting van nalevering en/of schadevergoeding.

d) Alle leveringen beneden de € 350,- geschieden niet franco.

e) Extra vrachtkosten ontstaan door stremming van scheepvaart-, auto- of spoorwegdiensten, door snel-of expressenverzending of doordat op verzoek van de koper de verzending plaats heeft op andere wijze dan gebruikelijk is, komen voor rekening van de koper.

Reclames

a) Reclames moeten uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de factuur, schriftelijk, aangetekend, worden ingediend. Na die datum hebben reclames geen recht meer op erkenning. Ook worden geen reclames erkend indien het geleverde op enigerlei wijze verwerkt is.

b) Reclames of meningsverschillen van welke aard ook geven de koper geen recht tot uitstel van betaling.

Betaling en incassokosten

a) Betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum zonder korting, of binnen 8 dagen onder aftrek van de kredietbeperking.

b) Is niet binnen 30 dagen na factuurdatum betaald, dan is de koper een rente verschuldigd van 1% per maand.

c) Alle incassokosten, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke, waaronder ook die, verbonden aan een eventuele faillissementsaanvraag, komen ten laste van de koper. Indien de incasso door de verkoper wordt opgedragen aan derden zullen de incassokosten minimaal 15% van de hoofdsom en de vertragingsrente bedragen.

Eigendomsvoorbehoud

a) Tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen welke voor de verkoper uit de koopovereenkomst voortvloeien, blijven de geleverde goederen het uitsluitend eigendom van de verkoper en kunnen deze terstond door de verkoper worden teruggevorderd. Dit eigendomsvoorbehoud laat slechts het recht van de koper om het materiaal aan zijn klanten door te verkopen of het in zijn eigen beheer te ver- of bewerken onverlet.

b) Indien de verkoper gebruik maakt van het in het voorgaande lid omschreven recht van terugvordering blijft de koper gehouden tot alle schadevergoeding die door wanbetaling mocht zijn ontstaan.

c) Indien koper aan zijn verplichtingen niet heeft voldaan, waaronder begrepen de toekomstige verplichtingen jegens verkoper, draagt koper aan verkoper over alle zich onder hem bevindende door verkoper geleverde goederen, danwel de goederen, welke door verkoper vertegenwoordigde fabrieken zijn geleverd, in eigendom over. Verkoper kan te allen tijde desgewenst de door hem geleverde goederen tot zekerheid terugvorderen, c.q. tot zich nemen

Administratiekosten

Bij een factuurbedrag van € 350,- of minder heeft de verkoper het recht administratiekosten van tenminste € 7,- in rekening te brengen.

Voorts zijn zij gerechtigd 2% administratie- en/of kredietbeperkingskosten in rekening te brengen.

Afwijkingen

Afwijkingen van deze verkoopvoorwaarden zijn alleen van kracht indien deze afwijkingen door de verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

Afwijking in prijzen

Bevestigde en niet gefactureerde bestellingen worden bij wijzigingen in prijs volgens de nieuwe noteringen gefactureerd, waarbij de partij, in wiens nadeel de prijs veranderd wordt, het recht heeft de bestelling te annuleren. In geval van wijzigingen in de valutaverhoudingen kan de verkoper het contract, voor zover nog niet uitgevoerd, te allen tijde doen eindigen zonder tot vergoeding of naleving gehouden te zijn.

Annulering van orders

Indien de koper een order annuleert is hij gehouden tot betaling van alle voor de uitvoering gemaakte kosten en voor schade wegens winstderving.

Geschillen welke tussen partijen mochten rijzen dienen door de koper te worden voorgelegd aan de Rechter van de plaats waar de verkoper is gevestigd. De verkoper kan het geschil voorleggen te zijner keuze aan de Rechter, die bevoegd is ter plaatse van vestiging van de verkoper zelf of van de koper.

Aanvulling

Goederen worden uitsluitend na akkoordbevinding door de leverancier c.q. verkoper teruggenomen, mits franco; Tenzij hier voor anders is bepaald zijn voorts van toepassing de regelen welke Incoterms 1953 inhouden voor het beding “Ex Works”.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissement Rechtbank te Amsterdam d.d. 22 december 1989.